Mọi chi tiết xin liên hệ với Hung Express qua các địa chỉ dưới đây:

HUNG EXPRESS SERVICE & GIFT
13832 Brookhust St.
Garden Grove, CA 92843
Tel: (714) 534-5507
Fax: (714) 534-5117
HUNG EXPRESS SERVICES #2
9015 E. Garvery Ave.
Rosemead, CA 91770
Tel: (626) 288-3388
Fax: (626) 288-8867

Email: help@hungexpress.com